3 phút Thánh Vinh CN 7 Phục Sinh A & Lễ Chúa Lên Trời A


[embedplusvideo height=”415″ width=”702″ editlink=”http://bit.ly/1kfSvLN” standard=”http://www.youtube.com/v/v50joT1MxpE?fs=1″ vars=”ytid=v50joT1MxpE&width=702&height=415&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7206″ /]

3 phút Thánh Vinh Lễ Chúa Lên Trời A