Cộng Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (viết tắt M.S.A) là một Tu Đoàn Giáo sĩ Hoạt động Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng, bao gồm các Giáo sĩ và Tu huynh tham gia vào cùng một đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố cơ bản của Cộng Đoàn. Qua Đấng sáng lập, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Tu Đoàn vào hiện diện trong lòng Giáo Hội để cổ võ, huấn luyện và đồng hành với giới trẻ và người trưởng thành trong ơn gọi linh mục và các thừa tác vụ khác trong Giáo hội.