Tập Sinh


Các thỉnh sinh sau khi đã tìm hiểu dòng một cách thấu đáo và muốn tiếp tục được đào luyện để trở thành thành viên của nhà dòng. Họ sẽ phải làm đơn xin được vào nhà tập. Sau khi được Hội đồng cố vấn và Bề trên chấp thuận, thỉnh sinh sẽ được gửi đi làm nhà tập. Hiện nay các tập sinh của Việt Nam được gửi đi Pê-ru để làm nhà tập. Năm 2015 cộng đoàn Việt Nam đã gửi đi Pê-ru hai tập sinh. Trong thời gian hiện tại, Pê-ru được chọn là địa điểm để làm nhà tập quốc tế cho Hội dòng. Năm nay, lớp nhà tập quốc tế có các nước Mỹ, Pê-ru, Indonesia và Việt Nam.