Sứ Mạng


Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ thực hiện sứ mệnh của mình trong Giáo Hội qua việc: [2]

–          Thành lập các Trung tâm Cổ võ, Huấn luyện và Đồng hành với Ơn kêu gọi đồng thời cộng tác với các Tổ chức tương tự.

–          Thành lập các Trung tâm cho việc rao giảng Lời Chúa hoặc cộng tác với các trung tâm khác.

–          Đảm nhận trách nhiệm phục vụ các Giáo xứ nghèo hoặc cộng tác với các Giáo xứ.

–          Hoạt động bất kỳ sứ vụ tông đồ nào khác phù hợp với Đặc sủng của Hội Dòng.

Sứ vụ tông đồ của Hội Dòng là đặt chúng ta phục vụ sứ mệnh của Giáo Hội, đặc biệt ở các vùng thiếu các Linh mục và người hoạt động tông đồ để đảm bảo việc thiết lập và phát triển Vương quốc của Thiên Chúa. Chiều kích truyền giáo này là một phần quan trọng trong Ơn gọi của Hội Dòng. [3]