Daily Archives: 02/02/2014


Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

[embedplusvideo height=”350″ width=”660″ editlink=”http://bit.ly/1bTCnMV” standard=”http://www.youtube.com/v/GaxbgyBKnWc?fs=1″ vars=”ytid=GaxbgyBKnWc&width=880&height=600&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8743″ /]