2014 Hình ảnh Lễ Khấn lần đầu MSA Việt Nam tại Gp Vinh


Lễ khấn ngày 13 tháng 7 năm 2014 của các thầy Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ tại Việt Nam:

[FAG id=2248]