Đây là những hình ảnh lễ khấn lần đầu của các thầy Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ đang theo học tại Mỹ:

[FAG id=2249]