2014 Lễ khấn lần đầu tại Mỹ


Đây là những hình ảnh lễ khấn lần đầu của các thầy Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ đang theo học tại Mỹ:

[FAG id=2249]