Daily Archives: 17/06/2014


Tệ nạn trẻ em lao động

Ngày 12-6-2014 là Ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em lao động.Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11-6-2014 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ […]


“Lời chứng” (marturia) và “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an

Nội dung I. Danh từ “lời chứng” (marturia)    1. Lời chứng của Gio-an Tẩy Giả (1,7.19; x. 5,36)    2. Lời chứng của Đức Giê-su    3. Các lời chứng trong đoạn văn 5,31-39        a) Lời chứng của Đức Giê-su (5,31)        b) Lời chứng của Chúa Cha […]