Đối diện với Chúa giữa sa mạc của cuộc đời


Bài Phúc Âm hôm nay có bốn điểm chính, và phần suy niệm sau đây sẽ nói về bốn điểm này: cảnh đói khát của con người trong cuộc đời, việc thờ phượng, sự đợi chờ người lãnh đạo hay Đấng Cứu Tinh, và việc làm chứng nhân cho Chúa.

Trong lúc giữa trưa oi bức, Chúa Giêsu dừng lại ở giếng của Giacóp ở Shechem – trong khi các môn đệ đi vào làng tìm thức ăn – và người đàn bà Samari đã đền giếng múc nước và đối diện Chúa Giêsu.  Chúa hỏi bà: “Xin bà cho tôi uống nước”… Đây chỉ là lời ngỏ mà Chúa Giêsu dùng để đi sâu vào cuộc đời của bà — bà đã sống cuộc đời theo dục vọng và tìm thỏa mãn cho cuộc sống dương gian này; nhưng Chúa muốn bà suy nghĩ lại về cuộc đời mình.  Rồi Ngài nói: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho sẽ trở thành nơi người ấy mạch nước vọt đến sự sống đời đời” (Ga 4:13-14).  Chúa Giêsu sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta không còn đói khát về trần gian nhưng chỉ tìm thỏa mãn Ngài mà thôi… tự nhiên ông này lại nói đến chiều sâu về đạo lý và bà này thấy vậy liền hỏi thêm về việc thờ phượng vì bà nghĩ rằng Chúa sẽ bí vì người Samari và Do Thái cũng bị bí như vậy.

Lời Chúa Giêsu trả lời bà bề vấn đề thờ phượng (Ga 42:21-23) có thể được nói thẳng như sau: Đây là thời điểm mà Thiên Chúa là ai hay ở đâu không còn là vấn đề, nhưng ta phải biết mình là ai và cuộc sống của ta hiện thời như thế nào, để rồi khi ta đến với Thiên Chúa ta phải tìm Ngài trong thần khí và chân lý… đó là những người Thiên Chúa muốn khi họ đến với Ngài trong việc thờ phượng vì “Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 42:24).  Tưởng rằng những nan giải của bà về Thiên Chúa sẽ làm ông này cứng họng, nhưng Chúa Giêsu đã rành mạch trả lời bà… hết ý, bà hỏi thêm về chính trị và những ao ước nóng bỏng của con người về một vị lãnh đạo hay Đấng Cứu Tinh mà người ta mong đợi trong hoàn cảnh sôi nổi hiện thời.

Chúa Giêsu nói: “Vị Cứu Tinh, mà người ta mong mỏi, chính là Tôi!” (Ga 4:26).  Sau khi nói xong lời này, thì các môn đệ đã về đến nơi, và Chúa Giêsu không có dịp để quảng diễn thêm nữa… sự bỏ trống này có nghĩa là ta hãy theo dõi tiếp để sẽ thấy những biến chuyển trong tương lai; các môn đệ cũng ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu không cảm thấy đói… Ngài dùng dịp này để nói loài người đang đói khát nên chúng con hãy luôn ghi nhớ điều này để chuẩn bị cho sứ vụ tương lai của họ.  Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của trần gian!

Rồi, bà này cũng tạm gác mọi chuyện – bỏ cả cái gầu múc nước của mình nơi bờ giếng và chạy về làng để kêu mời người ta ra gặp một người lữ hành kỳ lạ đã thấy rõ cuộc đời của bà – bà đã trở thành chứng nhân cho Chúa; có nghĩa là – ta phải đối diện với Chúa rồi, và phải biết nhìn nhận tội lỗi mình, thì ta mới có thể làm chứng nhân.  Lời chứng của bà đã đem nhiều người trong làng ra gặp Chúa; và sau đó, họ đã xác nhận rằng: “Không còn phải vì lời chị (này) kể mà chúng tôi tin; quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4:42).

Mùa Chay là thời gian để chúng ta đối diện mình với Chúa!

LM JP Vũ Minh

***************************

Encountering Jesus in the desert of life

The Gospel for this Sunday has four main points, and this reflection will cover: the existential hunger and thirst of mankind, the issue of worship, the search or waiting for a leader or the Messiah, and the ideas about being God’s witness.

In the high noon heat, Our Lord Jesus stops by the well of Jacob in Shechem – while the disciples go to the market place in the village to buy food – a Samaritan woman goes to the well to fetch water… and she encounters the Lord.  Our Lord asks her: “Please give me some water” … This is just an excuse in order to reach deeper into her soul — she has been seeking a life of pleasure and fulfillment within this world; but Our Lord wants her to think about her own and present life.  Then, He said: “Everyone who drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him/her a spring of water welling up to eternal life” (Jn 4:13-14).  Our Lord Jesus is ready to give us everything we need in this life so that we will not be thirsty or hungry for anything else except in or of Him… as this man suddenly mentioning about religion and spirituality, she uses this opportunity to question Him about the present deadlock between the Jews and Samaritans on the issue of worship.

Our Lord Jesus’ answer on worship can be paraphrase as: The time is coming, and it has, in fact, come – when who God is and where are not matters – but we must know who we are and where our dispositions in life are; so that when or where we come to Him, we must seek Him in spirit and in truth… because: “true worshipers will worship the Father in Spirit and truth” (Jn 4:24).  Thinking that her question raised about worship would silent this man but Our Lord has brilliantly and poignantly answered her point.. running out of question, this lady wants to ask about politics and the current quest for a leader or Messiah whom everyone is waiting for.

Our Lord Jesus says: “I am He!” (Jn 4:26).  As Our Lord finishes His word, the disciples arrive and Our Lord cannot elaborate further… this means that we must watch and see in the upcoming events; the disciples are also surprised when Our Lord says that He is not hungry… He uses this opportunity to say that mankind is in its existential thirst and hunger so that they would be ready for their mission.  Our Lord Jesus is the Messiah of the world!

This lady also forgets about everything – leaving her own bucket at the well, running back to the village – in order to announce to the villagers that she has found a strange traveler who knows everything about her life.  She has become God’s witness.  We must encounter Our Lord first, and repent form our sins in order to become a witness.  Her testimony has brought many villagers to meet Our Lord, and they state that: “We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world” (Jn 4:42).

Lent calls us to encounter the Lord!

Rev. JP Minh Vũ