Daily Archives: 04/02/2014


Thánh Nữ Rita

[embedplusvideo height=”350″ width=”660″ editlink=”http://bit.ly/1nLlQ6a” standard=”http://www.youtube.com/v/_7IxBS5kLdo?fs=1″ vars=”ytid=_7IxBS5kLdo&width=880&height=600&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1266″ /]


Giáo Hội và thế giới rất cần sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến

Giáo Hội và thế giới rất cần sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến. Các người thánh hiến là dấu chỉ của Thiên Chúa trong các môi trường cuộc sống khác nhau, họ là men giúp một xã hội lớn lên công bằng và huynh đệ hơn […]