Ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại Chủng viện Các Thánh Tông Đồ, cộng đoàn MSA Mỹ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của Cha sáng lập Tu đoàn Eusebe Menard, MSA.