MSA


MSA Thánh lễ truyền chức linh mục

Ngày 29 tháng 6 năm 2015, tại Califonia, Phó tế Skip Thomson đã được truyền chức linh mục tại quê hương của ngài. Cha Skip là thành viên MSA thuộc tỉnh dòng Mỹ. Hiện nay ngài đang là cha Phó giám đốc ơn gọi của Tỉnh Dòng Mỹ. Xin mọi […]