Daily Archives: 22/08/2014


Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn

Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn   Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn. Vatican (Vat. 20-08-2014) – Trong lịch sử đức tin tại Ðại Hàn người ta thấy Chúa Kitô […]