Daily Archives: 12/09/2014


Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Toà Thánh

Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh. Việt Nam (WHÐ 12-09-2014) – Trưa ngày 11 tháng 09 năm 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố Thông cáo chung về cuộc họp Vòng V Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt […]