Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tại Tỉnh Dòng MSA Hoa Kỳ


Hôm nay, ngày 7 tháng 5, tại Tỉnh Dòng MSA Mỹ, tổ chức thánh lễ và chầu Thánh Thể cầu nguyện cho ơn gọi. Thánh Lễ bắt đầu lúc 8:45 sáng và sau đó sẽ là chầu Thánh Thể tới lúc 5 giờ chiều.

Từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc ngày này, sẽ được truyền trực tiếp để các nơi khác nhau trên thế giới có thể cùng hiệp thông.

Xem Trực tiếp trên kênh youtube: https://youtube.com/c/MsavietnamOrg/