Thánh lễ khấn lần đầu cho năm thầy Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ – Cộng Đoàn Lời Chúa – Việt Nam tại Mỹ.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aPEkKSGq5c4[/youtube]