MSA Thánh lễ truyền chức linh mục


Ngày 29 tháng 6 năm 2015, tại Califonia, Phó tế Skip Thomson đã được truyền chức linh mục tại quê hương của ngài.

Cha Skip là thành viên MSA thuộc tỉnh dòng Mỹ. Hiện nay ngài đang là cha Phó giám đốc ơn gọi của Tỉnh Dòng Mỹ.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới của nhà dòng và giáo hội.
Sau đây là một số hình ảnh trong thánh lễ truyền chức:

Fr Skip 20150629

Fr Skip

Fr Skip Thanksgiving Mass

Thánh lễ mở tay