MSA Việt Nam – Trao tác vụ giúp lễ cho hai thầy


Đức Giám mục Michael Giáo phận Norwich tiểu bang Connecticut đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các thầy tại chủng viện Holy Apostles vào thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015.  Trong số được trao thừa tác vụ hôm nay, Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ có hai thầy: JB. Hồ Hữu Hiếu , M.S.A. và Phaolô Đặng Xuân Lịch cũng đã được Đức giám mục trao thừa tác vụ giúp lễ trong đợt này. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho muôn hồng ân Ngài đã trao ban cho các thầy và cho Hội Dòng cũng như cho Giáo Hội.

Instalation mass 2015 (6) Các thầy được trao tác vụ năm 2015 Thầy Phao-lô Đặng Xuân Lịch, MSA Thầy JB. Hồ Hữu Hiếu, MSA

Xem thêm ảnh của thánh lễ xin bấm vào đây.

Để biết thêm về tác vụ giúp lễ xin bấm vào đây.