Nhận tác vụ đọc sách – Hai thầy Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ


Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Tại Chủng Viện Các Thánh Tông Đồ (Holy Apostles College and Seminary), Cromwell, Connecticut, USA, Đức Giám mục Giáo phận Nowich Michael R. Cote, D.D., đã tới dâng thánh lễ và trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho một số thầy đang học lớp năm nhất và năm hai thần học.

Trong số các thầy được lãnh tác vụ đọc sách có hai thầy Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (MSA): JB. Hồ Hữu Hiếu, MSA và Phaolô Đặng Xuân Lịch, MSA. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa cho những hồng ân Ngài đã trao ban cho chúng ta và đặc biệt là cho các thầy được lãnh nhận tác vụ hôm nay.

Lector1 Lector2 Lector3 Lector4