Daily Archives: 19/05/2014


Muốn biết Giêsu. Hãy cầu nguyện với Ngài!

Trong thánh lễ sáng thứ 6, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, để thực sự hiểu Chúa Giêsu, trước hết bạn phải bắt đầu cầu nguyện với Ngài. Nếu bạn chỉ học biết về cuộc đời và giáo lý của Ngài không thôi thì chưa đủ. “Bạn phải biết rằng việc học biết về Ngài mà không cầu nguyện thì vô ích. Chúng ta phải cầu nguyện với Ngài để biết rõ Ngài hơn. Những nhà thần học vĩ đại đã nghiên cứu về thần học của họ bằng việc quỳ gối cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu! Bằng việc học và cầu nguyện về Ngài chúng ta sẽ trở nên gần gũi với Ngài hơn… Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết Chúa Giêsu mà không cầu nguyện. Không bao giờ! Không bao giờ!”