Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp không có gì ngăn trở


Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở.

Roma (WHÐ 08-12-2014) – Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục giáo phận Cần Thơ, chính thức cho xúc tiến từ năm 2011. Ngày 03 tháng 09 năm 2013, Ðức cha Stêphanô đã gửi thư cho Bộ Phong Thánh liên quan đến hồ sơ này; đến ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Phong Thánh đã có thư trả lời chính thức và thông báo cho Ðức cha Stêphanô rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp.


Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục giáo phận, được tường trình là đã bị giết vì sự thù ghét đức tin vào năm 1946.


Sau đây là nội dung Thư của Bộ Phong Thánh (bằng tiếng Latinh) với bản dịch tiếng Việt ngữ của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam:

 

Bộ Phong Thánh

Prot. Số 3134/1-13

 

Kính gửi

Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Giám mục Cần Thơ

12 Nguyễn Trãi

Tp. Cần Thơ

Việt Nam

 

Roma, ngày 31 tháng Mười năm 2014

Kính thưa Ðức cha,

Trong thư đề ngày 3 tháng Chín năm 2013, Ðức cha đã hỏi Bộ Phong Thánh này xem có điều gì ngăn trở về phía Toà Thánh hay không, đối với Hồ sơ xin phong Chân phước hay Tuyên bố là Tử đạo cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục giáo phận, được tường trình là đã bị giết vì sự thù ghét đức tin vào năm 1946.

Sau khi xem xét sự việc, tôi vui mừng báo lại cho Ðức cha rằng về phía Toà Thánh không có gì ngăn trở việc xúc tiến Hồ sơ xin phong Chân phước hay Tuyên bố là Tử đạo cho vị Tôi tớ Chúa ấy, theo "Những quy tắc các Giám mục phải tuân theo trong việc Thẩm tra trong các vụ Phong thánh", do cùng Bộ này ban hành ngày 7 tháng Hai năm 1983.

Kính chào Ðức cha trong Chúa,

 

+ Hồng y Angelo Amato S.D.B.

Bộ trưởng

 

+ Marcelli Bartolucci

Tổng giám mục hiệu toà Mevanien

Thư ký