Thánh lễ khấn lại của các thầy MSA


Ngày 30 tháng 7 năm 2016, trước sự hiện diện của các anh em trong cộng đoàn MSA Việt Nam, và gia đình các khấn sinh, cha Bề trên tổng quyền Isaac, MSA đã nhận lời khấn lại lần thứ 3 của các thầy MSA.

Một số hình ảnh của cộng đoàn trong dịp tĩnh tâm và khấn lại năm 2016.
MSA Lễ Khấn lần 3 July 30 2016

MSA Tĩnh Tâm July 25-29 2016