Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo dân / HĐGMVN mời gọi “Tích cực hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hóa đời sống các giáo xứ”

  

nguồn: www.hdgmvietnam.org
2015-01-21T23:17:30+00:00